top of page
Menü

Almindelige salgs- og leveringsbetingels

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Rolko Scandinavia ApS (RS)

1. Anvendelsesområde

Disse betingelser er gældende for alle ordrer og aftaler om leverancer fra RS, medmindre andet er udtrykkelig aftalt og bekræftet skriftligt af RS.

2. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

Tilbud afgivet af RS bortfalder, såfremt der ikke indenfor en periode på 60 dage efter tilbuddets dato opnås enighed om tilbuddets indhold, og accept modtages fra Køber i overensstemmelse hermed.

 

RS er ikke bundet af tilbuddet, og bindende aftale er således først indgået, når ordrebekræftelse er

fremsendt af RS.

 

Dette gælder også for aftaler, der indgås med RS s forhandlere.

 

3. Leveringsbetingelser

Levering sker ab lager. Forsendelse til Køber sker via fragtmand eller på anden vis, som RS vurderer, er forsvarlig. Risikoen overgår til Køber, når varen er udleveret fra lageret til fragtmanden. Såfremt Køber selv forestår fragten, overgår risikoen til Køber, når der er givet meddelelse til Køber om, at varerne kan afhentes.

 

Køber forpligter sig til at acceptere delleveringer.

 

Bortskaffelse o.l. af emballage, paller m.v. forestås og bekostes af Køber.

 

4. Priser og betalingsbetingelser

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms og indeholder ikke: fragt, emballage, told, forsikring eller andre offentlige udgifter.

 

Listepriser angivet på RS s hjemmeside og i kataloger m.v. er alene vejledende og kan til enhver tid ændres uden varsel.

 

Ved væsentlige ændringer i omkostningsfaktorer, som f.eks. lønninger, råvarer, energi, valutakurser m.v., er RS berettiget til med 10 dages varsel at tilpasse prisen for den tilbudte eller aftalte leverance i forhold til pågældende omkostningsfaktor(er)s vægt ved fastsættelsen af prisen.

 

For håndtering af ordrer til en værdi under kr. 350,00 beregnes et gebyr på kr. 75,00.

 

Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra fakturadato, medmindre andet er angivet på fakturaen. Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned.

 

5. Tegninger, billeder og mål m.v.

Tegninger, billeder, mål, vægt og farvenuancer m.v., som de fremstår gengivet i kataloger, prislister og på hjemmeside samt andre prints, prøver, modeller etc., er kun vejledende.

 

RS forbeholder sig ret til at foretage tekniske og andre nødvendige ændringer af formgivning og design. Dette gælder såvel for tegninger m.v. tilvejebragt af RS selv som af Køber.

 

Alle tegninger m.v. udarbejdet af RS i forbindelse med produktion af varer er RS s ejendom.

 

I tilfælde hvor Køber selv har udarbejdet tegninger m.v., og RS producerer varen i henhold hertil, forbliver tegninger m.v. Købers ejendom, selvom RS foretager ændringer heri, jf. ovenstående.

6. Ansvar ved produktion af varer efter Købers anvisninger

Køber har ansvaret for, at varer produceret efter Købers anvisninger, tegninger, prøver, modeller etc. opfylder gældende normer og kvalitetskrav.

 

Ved udførelse af ordrer efter Købers konkrete anvisninger, må Køber acceptere, at det leverede for så vidt angår mængde kan afvige med +/- 15% i forhold til det bestilte.

 

7. Ansvar for forsinkelse

Er fast leveringstid aftalt skriftligt, underretter RS Køber, så snart det står klart, at forsinkelse vil indtræde. Køber er forpligtet til at acceptere en udskydelse af det fastsatte leveringstidspunkt med op til 30 dage.

 

Er levering ikke sket indenfor de 30 dage efter fastsat leveringstid, skal Køber, førend købet kan hæves, skriftligt give RS en ny rimelig frist for levering på ikke mindre end 30 dage.

8. Reklamation og ansvar for mangler

Køber skal straks ved modtagelsen, og inden materialet tages i brug eller bearbejdes, gennemgå og kontrollere de leverede varer for mangler.

 

Reklamationer skal fremsættes skriftligt overfor RS inden 8 dage efter modtagelsen. Mangler, som er eller burde være konstateret ved førnævnte kontrol, kan ikke gøres gældende efter varen er taget i brug eller bearbejdet, selvom reklamation er fremsat indenfor fristen på 8 dage.

 

I tilfælde af mangler ved varer leveret af RS kan Køber alene kræve omlevering eller tilbagelevering af den købte vare mod samtidig tilbagebetaling af købesummen.

9. Generel ansvarsbegrænsning (herunder force majeure)

RS er under ingen omstændigheder ansvarlig for følgeskader, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

RS kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor aftalens opfyldelse forhindres, eller hvor opfyldelse vil være urimeligt byrdefuld grundet omstændigheder som: arbejdskonflikt, herunder strejke og lock out, brand, krig eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre denne mangel kunne forudses af RS, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører.

10. Produktansvar

RS påtager sig produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men kan ikke drages til ansvar i henhold til ulovhjemlede regler og retspraksis m.v. på området.

11. Lovvalg og værneting

Alle aftaler og ethvert anliggende forbundet hermed er - i det omfang CISG ikke finder anvendelse - underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene anlægges ved RS s hjemting.

bottom of page